15.02.17 12:00

Sunket fiskefartøj fjernet

Sikuki konstaterede i uge 6 et sunket fiskefartøj ved Trawlerkaj

Sikuki konstaterede i uge 6 et sunket fiskefartøj ved Trawlerkaj. Det sunkne fartøj, der heldigvis ikke fik trukket andre skibe med ned, udgjorde en sikkerhedsrisiko og var til gene for øvrige fartøjer ved Trawlerkajen. Det sunkne fartøj var fortøjet ved Trawlerkaj uden forudgående aftale med Sikuki.

Tirsdag den 14. februar har Sikuki fået hævet det sunkne fiskefartøj for ejerens regning og risiko.

Nuuk havn er en travl arbejdsplads for mange. Overholdelse af Ordensreglementet og aftaler med havnemyndigheden om brug og betaling er vigtigt for at Sikuki kan sikre lige adgang og sikkerhedsmæssigt forsvarlige vilkår for alle brugere.

Sikuki vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på havnens Ordensreglement og Forretningsbetingelser, hvorfra følgende fremhæves:

  • Sikuki Nuuk Harbour A/S er havnemyndighed og alle skibe og fartøjer skal træffe forudgående aftale med havnemyndigheden om brug af Kutterkaj, Trawlerkaj, Fiskerikaj, Tidevandstrappen, Gl. Atlantkaj, Skonnertkaj, Kystpassagerkaj, Ny Atlantkaj, Sandkaj og Monteringskaj.
  • Skibe skal fortøjes på den plads havnemyndigheden anviser. Havnemyndigheden har ret til at kræve et skib forhalet til anden plads, og har ret til at lade et skib forhale for skibets regning og risiko, hvis påbud ikke efterkommes.
  • Fritidsfartøjer skal fortøjes i havnen på de (kommunale og private) liggepladser, der er beregnet hertil, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse til fortøjning andre steder.
  • Alle skibe og fartøjer, herunder containerskibe, passagerskibe, bygdeskibe, skibe til erhvervsfiskeri, lystfartøjer m.v. og al flydende materiel i øvrigt, betaler for at anløbe havnen. Brugerbetalingen påhviler skibet.
  • Efter endt lastning eller losning skal de benyttede havnearealer rengøres og alt affald samt materiel fjernes derfra. Undlades dette, kan havnemyndigheden lade sådant arbejde udføre for pågældendes regning. Alt efterladt materiel m.v. henstår for ejerens regning og risiko.